U wil natuurlijk graag weten wat onze diensten zullen kosten. Indien het mogelijk is, geven wij u graag vooraf een idee van de prijs. 
Helaas is het onmogelijk om steevast bij de start van een dossier een exacte begroting te maken. Er zijn eenvoudigweg te veel onbekende elementen: de aard en omvang van het verweer, de tactiek van de tegenpartij bij onderhandelingen, eventueel bijkomende vragen van de rechtbank enz.

Ook als het hem over erelonen en kosten aankomt, maakt Advocatenkantoor Nicolas Bosschem transparante en duidelijke afspraken. Deze worden bij aanvang van de prestaties gemaakt. Hieronder treft u alvast de door het kantoor gehanteerde tarieven (I) en de op de advocaat –cliënt relatie toepasselijke algemene voorwaarden (III):

I. Tarieven

1. Advocatenkantoor NICOLAS BOSSCHEM BV (verder genaamd “NB-LAW”) zal haar werkzaamheden, kantoorkosten, doorberekende kosten en voorgeschoten kosten periodiek (normaal maandelijks of naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen en alleszins op de tijdstippen die voorgeschreven zijn door de btw-wetgeving) aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een factuur.

2. Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen (honoraria), (2) secretariaatskosten en (3) voorgeschoten kosten.

3. 1. Tenzij anders overeengekomen werd (zie incassoservice of indien een vaste verloning wordt overeengekomen), worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis een uurtarief.

De basisuurtarieven die door NB-LAW gehanteerd worden zijn de volgende:

 • advocaat-vennoot: EUR 135,- tot EUR 165,- exclusief btw (d.i. EUR 163,35 tot EUR 199,65 inclusief 21% btw);
 • advocaat-medewerker: EUR 110,- tot EUR 135,- exclusief btw (d.i. EUR 133,10 – tot EUR 163,35 inclusief 21% btw);
 • advocaat-stagiair: EUR 100,00- tot EUR 110,00,- exclusief btw (d.i. EUR 121,00- tot EUR 163,35 inclusief 21% btw).

De Cliënt kan het actuele statuut van de advoca(a)t(en) verbonden aan NB-LAW– dat doorheen de tijd kan evolueren – steeds terugvinden op de website van NB-LAW, minstens door eenvoudig schriftelijk verzoek hiertoe. Aldus kan het basisuurtarief dat voor een bepaalde advocaat bij het verrichten van werkzaamheden wordt gehanteerd, evolueren tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen de Cliënte en NB-LAW.

NB-LAW mag dit basisuurtarief aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht. Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft NB-LAW het recht om een succesfee in rekening te brengen.

4. Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden onder de post secretariaatskosten de kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoniekosten en diverse kantoorkosten aangerekend, als volgt:

 • openen dossier : klein : € 75,00 / farde
 • dactylografie : € 6,00/blz.
 • verwerking inkomende correspondentie : € 1,00/inkomende zending/mail/per drager;
 • kopiename : € 0,25/kopie;
 • telefonie : uurtarief/6 per bestede 10min;
 • kosten archivering dossier : € 100,00
 •  aangetekende zending : € 25,00
 • kilometervergoedingen : € 0,75/km.

II. Identificatie ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM (dienstenwet).

“Advocatenkantoor Nicolas Bosschem” is een besloten vennootschap, met zetel en met kantoor te B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM, Sint-Dionysiusstraat nr. 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0501.671.627 en met btw-nummer BTW BE 0501.627.671.

Contactgegevens kantoor

T 0032 (0)9 336.61.10
F 0032 (0)9 328.64.41
E nicolas.bosschem@nb-law.be

Informatie aangaande de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM is terug te vinden in onderstaande Algemene Voorwaarden.
Naar BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM wordt hierna kortweg verwezen als “NB-LAW”.

III. Algemene voorwaarden.

1. Toepassingsgebied

1. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening door NB-LAW aan de Cliënt.

2. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk, met handtekening van een van de vennoten van NB-LAW, overeengekomen zijn en zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

3. De advocaten verbonden aan NB-LAW leveren hun diensten in naam en voor rekening van NB-LAW. NB-LAW is de enige contractspartij van de Cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden.

2. Voorwerp van de samenwerking

1. De dienstverlening van NB LAW kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure, optreden als (bijzonder) lasthebber.

De Cliënt gaat akkoord dat het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing/uitbreiding ervan vormvrij kan worden vastgelegd en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

2. Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van NB-LAW inspanningsverbintenissen.

3. Interne taakverdeling

Tenzij de Cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kan NB-LAW naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten.

4. Informatie

1. De Cliënt verstrekt aan NB-LAW, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van NB-LAW, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. Instructies aangaande het opstarten van procedures, aanwenden van rechtsmiddelen, instellen van buitengerechtelijke vorderingen of verrichten van andere acties waaraan enige vorm van urgentie verbonden is, zijn enkel geldig indien zijn schriftelijk worden gegeven. Indien de Cliënt per e-mail correspondeert, geldt een instructie enkel als ontvangen indien NB-LAW een uitdrukkelijke ontvangstbevestiging stuurt.

NB-LAW is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of ontijdige communicatie door de Cliënt.

2. Indien NB-LAW in een dossier de belangen van meerdere Cliënten behartigt, mag zij ervan uitgaan dat deze Cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen.

5. Beroep op derden

1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan NB-LAW. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings)zitting, …) door een plaatselijke advocaat.

2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de Cliënt. De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd.
De erelonen en kosten / vergoedingen van deze derden zijn integraal ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door NB-LAW voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Cliënt.

6. Vergoeding

1. NB-LAW zal haar werkzaamheden, kantoorkosten, doorberekende kosten en voorgeschoten kosten periodiek (normaal maandelijks of naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen en alleszins op de tijdstippen die voorgeschreven zijn door de btw-wetgeving) aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een factuur.

2. Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen (honoraria), (2) secretariaatskosten en (3) voorgeschoten kosten.

3. 1. Tenzij anders overeengekomen werd (zie incassoservice of indien een vaste verloning wordt overeengekomen), worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis een uurtarief.

De basisuurtarieven die door NB-LAW gehanteerd worden zijn de volgende:

 • advocaat-vennoot: EUR 135,- tot EUR 165,- exclusief btw (d.i. EUR 163,35 tot EUR 199,65 inclusief 21% btw);
 • advocaat-medewerker: EUR 110,- tot EUR 135,- exclusief btw (d.i. EUR 133,10 – tot EUR 163,35 inclusief 21% btw);
 • advocaat-stagiair: EUR 100,00- tot EUR 110,00,- exclusief btw (d.i. EUR 121,00- tot EUR 163,35 inclusief 21% btw).

De Cliënt kan het actuele statuut van advoca(a)t(en) verbonden aan NB-LAW– dat doorheen de tijd kan evolueren – steeds terugvinden op de website van NB-LAW, minstens door eenvoudig schriftelijk verzoek hiertoe. Aldus kan het basisuurtarief dat voor een bepaalde advocaat bij het verrichten van werkzaamheden wordt gehanteerd, evolueren tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen de Cliënte en NB-LAW.

NB-LAW mag dit basisuurtarief aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht. Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft NB-LAW het recht om een succesfee in rekening te brengen.

4. Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden onder de post secretariaatskosten de kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoniekosten en diverse kantoorkosten aangerekend, als volgt:

 • openen dossier : klein : € 75,00 / farde
 • dactylografie : € 6,00/blz.
 • verwerking inkomende correspondentie : € 1,00/inkomende zending/mail/per drager;
 • kopiename : € 0,25/kopie;
 • telefonie : uurtarief/6 per bestede 10min;
 • kosten archivering dossier : € 100,00
 • aangetekende zending : € 25,00
 • kilometervergoedingen : € 0,75/km.

5. NB-LAW en de Cliënt kunnen onderling schriftelijk – bijvoorbeeld voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken – andere formules voor de berekening van de honoraria en de secretariaatskosten overeenkomen.

6. Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt.

7. NB-LAW behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een voorschotfactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de Cliënt aan NB-LAW moet betalen voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur. In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.

8. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

9. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen 15 dagen na de dagtekening ervan. Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, heeft NB-LAW, zonder de Cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 10% per jaar aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), voor het geval een gerechtelijke invordering noodzakelijk zou zijn. Tevens heeft NB-LAW in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang (d.i. zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst) te beëindigen. NB-LAW is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

10. Indien NB-LAW in een zaak de belangen van meerdere Cliënten behartigt, zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt NB-LAW haar factuur heeft opgemaakt.

11. De plaats van betaling is op de zetel van NB-LAW.

7. Derdengelden

1. NB-LAW stort alle bedragen die zij voor rekening van de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt. Indien NB-LAW een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de Cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

2. NB-LAW mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Zij brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

3. NB-LAW stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

8. Aansprakelijkheid

1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening van NB-LAW (daarin begrepen beroepsfouten van de advocaten verbonden aan NB-LAW) kan de Cliënt uitsluitend NB-LAW aansprakelijk stellen, maar niet de vennoten van NB-LAW, de mandatarissen van NB-LAW, de aangestelden van NB-LAW en / of de advocaten verbonden aan NB-LAW.

2. Nb-LAW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke tekortkomingen van derden (daarin begrepen advocaten die niet verbonden zijn aan NB-LAW) die door haar worden ingeschakeld, zelfs niet indien deze derden hun vergoeding / honoraria en kosten aan Nb-LAW zouden aanrekenen en / of deze derden als een onderaannemer van NB-LAW aangezien zouden worden.

3. Nb-LAW en de advocaten verbonden aan NB-LAW zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies onderschreven collectieve polis “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten”, op dit ogenblik bij Amlin Europe nv (eerste verzekeraar), Zurich Insurance plc, Belgium Branch (medeverzekeraar) en KBC Verzekeringen nv (medeverzekeraar) (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits nv, B‑2140 Borgerhout (Antwerpen), Plantin en Moretuslei 297).

4. De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis – bedraagt maximaal € 1.250.000,‑ per schadegeval.

NB-LAW verwijst voor wat betreft de specifieke voorwaarden van de verzekeringsdekking naar de tekst van de onderschreven verzekeringsovereenkomsten, die prevaleert op de voorgaande samenvatting. Een afschrift van deze verzekeringsovereenkomsten wordt op verzoek van de Cliënt kosteloos aan hem ter beschikking gesteld.

5. De beroepsaansprakelijkheid van NB-LAW en haar advocaten en aangestelden is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd vermeerderd met de gebeurlijk van toepassing zijnde vrijstelling. De Cliënt aanvaardt aldus dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een gebeurlijke beroepsfout van NB-LAW, haar advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor NB-LAW en haar advocaten zijn verzekerd.
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat NB-LAW of haar advocaten hieraan fout hebben, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van NB-LAW haar advocaten en aangestelden beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot een bedrag van € 25.000,‑ per schadegeval.

Voormelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet van de advocaat.

6. Indien de Cliënt evenwel wenst dat Nb-LAW en haar advocaten een aanvullende verzekering afsluiten, dienen NB-LAW en de Cliënt hieromtrent vooraf een overeenkomst af te sluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekering ten laste vallen van de Cliënt en aan hem worden doorgerekend.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door NB-LAW gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan NB-LAW toegekende opdracht.

10. Duur en Beëindiging

1. Huidige overeenkomst blijft, als raamovereenkomst, van kracht tot deze door de Cliënt of NB-LAW wordt beëindigd en zal, in die periode, van toepassing zijn op elke vorm van samenwerking tussen de Cliënt en NB-LAW.

2. Zowel de Cliënt als NB-LAW hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan NB-LAW de overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens twee weken (onverminderd het recht van NB-LAW om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, mocht de Cliënt in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie).
De opzegging moet schriftelijk gebeuren.

De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. NB-LAW maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Cliënt.

3. NB-LAW is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de regelmatige beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

11. Archivering

NB-LAW archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

12. Identificatieplicht

Het preventieve luik van de anti-witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, B.S. 9 februari 1993) is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 3, artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van 11 januari 1993.

De anti-witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik een aantal administratieve verplichtingen te vervullen en bepaalde transacties te melden.

Op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht is de advocaat verplicht de identiteit van de Cliënt te controleren. De Cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn mandatarissen.

Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens doorleidt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil.

Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de Cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

13. Wijziging

Nb-LAW behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt NB-LAW de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.

14. Ongeldigheid of nietigheid – tegenstrijdigheid

1. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die de enige authentieke is.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Alle overeenkomsten tussen NB-LAW en de Cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de toepassing van het Belgisch internationaal privaatrecht.

2. Ingeval een geschil tussen NB-LAW en de Cliënt voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de bevoegde gerechten van B-9000 GENT, onverminderd de bevoegdheid van de bevoegde gerechten van de woonplaats van de Cliënt voor het geval deze consument in de zin van het Wetboek van Economisch Recht is.