Incassoservice: Mits expliciet aldus overeengekomen, kan er voor de invordering van onbetaalde facturen een beroep gedaan worden op de door NB-LAW aangeboden incassoservice.

NB-LAW en de Cliënt kunnen onderling schriftelijk – bijvoorbeeld voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken – andere formules voor de berekening van de honoraria en de secretariaatskosten overeenkomen.

Hierbij berekent NB-LAW de erelonen en kosten op 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00 dossier, en in geval van procedure in rechte eveneens de toegekende rechtsplegingsvergoeding. Mits correcte algemene voorwaarden kunnen deze sommen aangerekend worden aan uw debiteur, opdat u uw factuurbedrag in hoofdsom volledig zou kunnen ontvangen.

Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt.