BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM waakt over de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke reglementering.
Als verwerkingsverantwoordelijke is BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten.
Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verwerken, de reden waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoe lang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.
Deze privacyverklaring zal stelselmatig bijgewerkt worden in functie van de actuele reglementering en is integraal te raadplegen via de website van het kantoor (www.nb-law.be).

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten.
Hierbij verwerken wij verschillende categoriën van persoonsgegevens, waaronder:

Identificatiegegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, post- en e-mailadres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), identificatiegegevens toegekend door de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheidsdiensten: identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, pensioennummer, nummerplaat, …

Financiële bijzonderheden:

 • Financiële identificatiegegevens: identificatie- en bankrekeningnummers, nummers van krediet- of debetkaarten.
 • Inkomsten, bezittingen, investeringen, totale inkomsten, beroepsinkomsten, spaargelden, begin- en einddatum van beleggingen, investeringsinkomsten, lasten op de activa.
 • Schulden, uitgaven: totale uitgaven, huurgelden, leningen, hypotheken en andere vormen van krediet.
 • Solvabiliteit: beoordeling van de inkomsten van het financieel statuut van de solvabiliteit.
 • Leningen, hypotheken, kredieten: aard van de lening, geleend bedrag, resterend te betalen saldo, aanvangsdatum, duur, rentevoet, overzicht van de betaling, bijzonderheden betreffende de waarborgen.
 • Uitkeringen, hulp, giften, subsidies.
 • Bijzonderheden betreffende de verzekeringen: aard van de verzekering, bijzonderheden betreffende de gedekte risico’s, verzekerde bedragen, periode gedurende welke de risico’s zijn gedekt, vervaldatum, al dan niet uitgevoerde of ontvangen betalingen, stand van de overeenkomst.
 • Financiële transacties: toegekend krediet, betalingsbewijzen, overzicht van betalingen, deposito’s en andere waarborgen.
 • Compensatie: bijzonderheden betreffende de geëiste compensaties, betaalde bedragen of andere vormen van compensatie.
 • Beroepsactiviteiten: aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die door de persoon worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties.
 • Overeenkomsten en schikkingen: bijzonderheden betreffende de schikkingen of handelsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende de vertegenwoordiging of juridische overeenkomsten, bijzonderheden betreffende de agenten.
 • In het bezit zijnde vergunningen.

Persoonlijke kenmerken

 • Persoonlijke bijzonderheden: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.
 • Militaire situatie: militair statuut, militair overzicht, militaire onderscheidingen.
 • Immigrantenstatuut: bijzonderheden betreffende het visum, arbeidsvergunning, verblijfs- of verplaatsingsbeperkingen, bijzondere voorwaarden betreffende het verblijfsrecht.

Fysieke gegevens:

 • Fysieke gegevens, fysieke beschrijving: grootte, gewicht, haarkleur, kleur van de ogen, onderscheidende kenmerken.

Leefgewoonten:

 • Gewoonten: tabaksverbruik, alcoholverbruik.
 • Levensstijl: bijzonderheden betreffende het verbruik van goederen of diensten, gedrag van het individu of zijn familie.
 • Bijzonderheden betreffende de reizen en verplaatsingen: inlichtingen betreffende de vroegere verblijven en verplaatsingen, reisvisa, werkvergunningen.
 • Sociale contacten: vrienden, vennoten, andere betrekkingen dan die met naaste verwanten.
 • Bezittingen: grond, eigendommen of andere bezittingen.
 • In het bezit zijnde openbare mandaten: functies op het niveau van de gemeente, de provincie, het gewest of de gemeenschap of op federaal niveau, deelname aan overheidscomités of werkgroepen of bezinningsgroepen …
 • Klachten, incidenten of ongevallen: inlichtingen betreffende een ongeval, incident of klacht waarin de persoon die in het bestand is opgenomen betrokken is, aard van de schade of kwetsuren, betrokken personen, getuigen.
 • Burgerlijke en geestelijke onderscheidingen, onderscheidingen van het leger. Gebruik van de media en communicatiemiddelen.

Psychische gegevens:

 • Meningen betreffende de persoonlijkheid of het karakter.

Samenstelling van het gezin:

 • Huwelijk of huidige vorm van samenleven: naam van de echtgenote of partner, meisjesnaam van de echtgenote of partner, huwelijksdatum, datum van het samenlevingscontract, aantal kinderen.
 • Maritaal overzicht: bijzonderheden betreffende de vorige huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de vroegere partners.
 • Bijzonderheden betreffende de andere familie- of gezinsleden: kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin, bloedverwanten in zijlijn, ouders en afstammelingen.

Vrijetijdsbesteding en intressen:

 • Vrijetijdsactiviteiten en intressen: hobby’s, sport, andere interessen.

Lidmaatschappen:

 • Lidmaatschappen (andere dan professionele, politieke of vakbondsmaatschappen): lidmaatschappen van liefdadigheids- of vrijwilligersorganisaties, clubs, vennootschappen, verenigingen, organisaties, groeperingen, …

Woningkenmerken:

 • Adres waar de woning zich bevindt: aard van de woning, eigendom of gehuurd, duur van het verblijf op dit adres, huur, lasten, classificatie van de woning, bijzonderheden betreffende de valorisatie, namen van de personen die in het bezit zijn van sleutels.

Opleiding en vorming:

 • Academische curriculum: overzicht van de bezochte scholen, instellingen, universiteiten, aard van de gevolgde cursussen, beoogde diploma’s, examenresultaten, overige behaalde diploma’s, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt.
 • Beroepsbekwaamheid: getuigschriften en beroepsopleidingen, speciale licenties (bestuurder, …).
 • Professionele ervaring: beroepsintresses, onderzoeksinteresses, academische interesses, specialisatieonderwerpen, onderwijservaring, raadplegingen.
 • Lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties: bijzonderheden betreffende de betrokken groeperingen, comités of commissies, uitgeoefende functies, bijzondere interesses en deelnameoverzicht.
 • Publicaties: boeken, artikels, verslagen, gepubliceerd audiovisueel materiaal.

Beroep en betrekking:

 • Huidige betrekking: werkgever, titel en beschrijving van de functie, graad, datum van aanwerving, werkplaats, specialisatie of type onderneming, arbeidsmodaliteiten en – voorwaarden, vroegere functies en voorafgaande ervaring bij de huidige werkgever.
 • Aanwerving: datum van aanwerving, methode van aanwerving, bron van de aanwerving, referenties, bijzonderheden betreffende de proefperiode.
 • Beëindiging van de betrekking: datum van vertrek, reden van het vertrek, gegeven opzegtermijn, beëindigingsvoorwaarden.
 • Loopbaan: vorige betrekkingen en werkgevers, periodes zonder betrekking, dienstplicht.
 • Loon: betalingen en afhoudingen, salaris, commissielonen, boni, uitgaven, toelagen, voordelen, leningen, ingehouden belastingen, pensioenafhoudingen, vakbondbijdrage, betaalwijzen, datum van de laatste salarisverhoging.
 • Rijksregisternummer/identificatienummer van de sociale zekerheid

Beeldopnamen:

 • Cameraopname, fotografische opname, video-opname, digitale foto’s

Geluidsopnamen:

 • Bandopname, telefoonopname…

De volgende bijzondere categoriën van persoonsgegevens kunnen tevens verwerkt worden:

Gerechtelijke gegevens:

 • Verdenkingen en inbeschuldigingstellingen: verdenkingen van inbreuken, samenspanning met gekende misdadigers. Onderzoeken of rechtsvorderingen (burgerlijke of strafrechtelijke) die ondernomen zijn door of tegen de geregistreerde persoon.
 • Veroordelingen en straffen.
 • Gerechtelijke maatregelen: voogdijschap, voorlopige bewindvoerder, internering, plaatsing.
 • Administratieve sancties:
  • van louter disciplinaire aard;
  • welke kunnen worden opgelegd aan niet-ambtenaren die aan een openbare dienst hun medewerking verlenen (geneesheren, apothekers, parmedici, aannemers van openbare werken);
  • die aan de gebruikers van openbare diensten kunnen worden opgelegd;
  • welke wegens niet-nakoming van wettelijke en verordeningsbepalingen kunnen worden opgelegd.

Gegevens betreffende de gezondheid:

 • Lichamelijke gezondheid: medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandeling, analyseresultaat, handicap of gebrek, dieet; andere bijzondere vereisten in verband met de gezondheid bij de behandeling van een reis of een woning.
 • Psychiatrische gezondheid: medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandelingen, analyseresultaten.
 • Risicosituaties en risicogedragingen.
 • Gegevens met betrekking tot de gebruikte middelen en procedures voor de medische en paramedische patiëntenaanpak.

Raciale of etnische gegevens Gegevens over het seksuele leven

Politieke opvattingen

 • Lidmaatschap van een politieke partij, politionele functies die worden vervuld.
 • Lidmaatschap van of steun aan belangengroepen of militante organisaties.
 • Lidmaatschap van een vakvereniging
 • Lidmaatschap van een vakbond of een gelijkaardige groepering vervulde functie.

Filosofische of religieuze overtuigingen

De gegevens die wij over u bewerken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van de volgende bronnen:

 • publicaties of databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (bv. het Belgische Staatsblad, Rijksregister, enz.);
  diensverlener (bv. gerechtsdeurwaarder);
  websites of social mediapagina’s die informatie bevatten die u zelf hebt publiek gemaakt;
  databanken die door derdenpartijen publiek gemaakt werden.

2. Specifieke gevallen van verwerking van persoonsgegevens

In bepaalde omstandigheden verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van individuen met wie we een rechtstreekse relatie zouden kunnen hebben (zoals potentiële cliënten) of gehad hebben.

In sommige gevallen verzamelen we ook informatie over u, terwijl u geen directe relatie met ons hebt, bv. indien een klant, een dienstverlener of een derde partij ons informatie over u verstrekt, bv. in uw hoedanigheid van:

 • familielid
 • mede kredietnemer/borg;
 • (wettelijke) vertegenwoordiger;
 • begunstigde van betalingstransacties door onze cliënten uitgevoerd;
 • begunstigde van een verzekeringspolis;
 • uiteindelijke begunstigde;
 • schuldenaar;
 • aandeelhouder;
 • werknemer;
 • tegenpartij in het kader van een (juridisch) geschil.

3. Correctheid van de verwerkte persoonsgegevens

Door het mededelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.
De verantwoordelijkheid voor het meedelen van de valse identiteit, onvolledige of onjuiste gegevens, ligt geheel bij diegene die de persoonsgegevens meegedeeld heeft.
Indien u persoonsgegevens van derden aan ons meedeelt, garandeert u de noodzakelijke toestemming te hebben verkregen van de betrokkenen en vrijwaart u BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM expliciet voor enige schade of verhaal van derden op basis van het privacyrecht van die betrokken derden.

4. Waarom en op welke basis worden de persoonsgegevens verwerkt

BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en op basis van diverse gronden. Per doeleinde zullen alleen de relevante gegevens verwerkt worden. Hieronder worden de diverse rechtsgronden en doeleinden weergegeven.

Algemene persoongegevens:

 • Om een overeenkomst uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan.
  Voorafgaand aan het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst, is BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM verplicht om bepaalde gegevens te verwerken teneinde het sluiten van een overeenkomst te kunnen beoordelen.
  Indien de noodzakelijke gegevens door u niet worden verstrekt, dan kan BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM beslissen om geen samenwerkingsovereenkomst met u aan te gaan.
  Eens een samenwerkingsovereenkomst gesloten is, worden alle gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder:
  • het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
  • het bestrijden van belastingsfraude en het naleven van belastingscontroles- en meldingsverplichtingen;
  • het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie;
  • boekhoudkundige verwerking.

 

 • Om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verstrekken en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

 • het bewijzen van transacties;
 • fraude preventie;
 • IT-beheer;
 • infrastructuurbeheer;
 • bedrijfscontinuïteit;
 • IT-beveiliging.
 • De uitoefening en de verdediging van de rechten van BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM, bv. bij geschillen.
 • Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten indien BV ADVOCATENKNATOOR NICOLAS BOSSCHEM haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert of overdraagt. Dit kan betekenen dat uw gegevens aan een nieuwe entiteit of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, overgedragen worden.

 

 • Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden.

Bijzondere categorieën:

Voor verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of ethnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van gegevens over gezondheid, of gegevens m.b.t. iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, is de verwerking steeds gesteund op één van de volgende rechtsgronden:

 • Indien u uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor één of meer welbepaalde doeleinden.
 • Indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van BV ADVOCATENKANTOOR NICOAS BOSSCHEM of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht.
 • Indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon, indien de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven.
 • Indien de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar gemaakt zijn.
 • Indien de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • medewerkers van BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM;
 • dienstverleners die namens ons diensten verlenen (gerechtsdeurwaarder, experten, IT-verantwoordelijke, …);
 • onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars;
 • banken, verzekeringen en andere financiële instanties;
 • gerechtelijke instanties, overheid- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
 • bepaalde gereglementeerde beroepen zoals (andere) advocaten, notarissen of bedrijfsrevisoren.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese economische ruimte (EER)

In geval van internationale doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een land buiten de EER dat de Europese Commissie heeft erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegeven op deze basis.

Voor doorgiftes naar landen buiten de EER die niet erkend zijn door de Europese Commissie als landen met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen wij ofwel ons beroepen op een afwijking die van toepassing is op een specifieke situatie (bv. wanneer de doorgifte noodzakelijk is om onze overeenkomst met u uit te voeren, zoals het uitvoeren van een internationale betaling), ofwel voldoende waarborgen implementeren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.

7. Hoelang worden de persoonsgegevens bijgehouden

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels of zolang vereist is in het kader van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. De advocaat is in elk geval verplicht om het dossier dat geopend werd na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst, gedurende een termijn van 5 jaar bij te houden te rekenen vanaf het beëindigen van het mandaat van de advocaat.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (in het bijzonder in overeenstemming met art. 18 van Algemene Verordening Gegevensbestemming van 27 april 2016) hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
 • Intrekking van uw toestemming: indien u uw toesteming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.
 • Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons via één van de volgende kanalen contacteren:
  • telefonisch via het nummer +32/(0)9.336.61.10
  • via e-mail: info@nb-law.be (gelieve een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren)
  • via brief naar het volgende adres: Sint-Dionysiusstraat 83, 9051 SINT-DENIJS-WESTREM (GENT) – (gelieve een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren)

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

9. Beveiliging

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treft BV ADVOCATENKANTOOR NICOLAS BOSSCHEM passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

10. Contact:

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring, kan u de verantwoordelijke voor gegevensbescherming contacteren via:

 • e-mail: info@nb-law.be(gelieve een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren)
 • brief naar het volgende adres: Sint-Dionysiusstraat 83, 9051 SINT-DENIJS-WESTREM (GENT) – (gelieve een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren)

Waarna uw vraag zal onderzocht worden.