Over vennootschapsvormen en dwingende bepalingen

Nieuwe regelgeving Vennootschappen en Verenigingen : Vereenvoudiging en flexibilisering & de dwingende bepalingen nieuwe regelgeving Vennootschappen en Verenigingen

Vanaf 1 mei 2019 is het Nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)  in werking getreden voor nieuw op te richten vennootschappen.

Vanaf 1 januari 2020 geldt dit ook voor alle bestaande vennootschappen.

Één van de meest ingrijpende wijzigingen is de afschaffing van het kapitaalbegrip bij de vennootschappen met beperkte aansprakelikheid en de coöperatieve vennootschappen, met als ingevoerde tegengewicht het grote belang dat wordt gehecht aan het uitgebreide financieel plan bij oprichting en de ingevoerde netto-actief en liquiditeitstest bij winstuitkeringen.

De Nieuwe vennootschapswetgeving streeft naar vereenvoudiging, door het aantal vennootschapsvormen terug te brengen tot 4 vormen, en flexibilisering, door een aantal opgeheven vennootschapsvormen terug te laten keren als varianten op de 4 vennootschapsvormen.

Vereenvoudiging:

De 4 overblijvende vennootschapsvormen zijn de volgende:

 • NV : naamloze vennootschap;
 • BV : besloten vennootschap;
 • CV : coöperatieve vennootschap;
 • Maatschap (vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid)
  • varianten met rechtspersoonlijkheid:
   • CommV (Commanditaire Vennootschap);
   • VOF (Vennootschap onder Frima)

De afgeschafte vennootschapsvormen zijn dan weer:

 • CommVA : Commanditaire vennootschap op Aandelen;
 • LV : Landbouwonderneming
 • VSO : Vennootschap met een sociaal oogmerk;
 • CVOA : Cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;
 • ESV : (Belgisch) Economisch samenwerkingsverband.

Flexibilisering:

 • de bepalingen mbt de N.V. worden zo aangepast dat een afgeschafte CommVA zich als N.V kan organiseren. Zo kan er in de statuten voorzien worden in een enige bestuurder die statutair wordt benoemd, hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld en een vetorecht heeft.
 • het verdwijnen van de LV wordt opgevangen door de mogelijkheid om een BV, CV CommV of een VOF te laten erkennen als Landbouwonderneming (LO);
 • de vennootschap met een sociaal oogmerkt leeft enigszins door in de vorm van een door de minister van Economie erkende sociale onderneming (SO/ES)
 • Omzetting bestaande vennootschappen:

Bestaande vennootschapsvormen moeten tegen ten laatste 31 december 2023 worden omgezet in één van de overblijvende vennootschapsvormen.

Indien dit niet tijdig gebeurt, vindt de volgende omzetting van rechtswege plaats

 • Een CommVA wordt een N.V. met één bestuurder;
 • Een LV wordt een VOF of, in geval van stille vennoten, een CommV;
 • Een ESV wordt een VOF;
 • Een CVBA die niet voldoet aan de voorwaarden in wat men als een CV beschouwt, wordt een BV

Dwingende bepalingen:

De nieuwe vennootschapsregelgeving omvat ook een aantal zogenaamde dwingende bepalingen.

Dit zijn bepalingen die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn, dit zelfs zonder dat de statuten werden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Deze zijn herkenbaar zijn aan hun formulering (“niettegenstaande elke andersluidende bepaling…”, “de vennootschap mag niet …”) maar worden aangevuld door rechtsleer en rechtspraak.

Één van deze dwingende bepalingen is de wijziging van de benamingen en afkortingen van de vennootschapsvormen op al de documenten van Uw vennootschap.

B.V.B.A. (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) wordt dus BV (besloten vennootschap)
C.V.B.A. (Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) wordt CV (Coöperatieve vennootschap);
V.O.F. (vennootschap onder firma) wordt VOF;
G.C.V. (Gewone Commanditaire Vennootschap) wordt CommV (Commanditaire vennootschap)

(let op: afkortingensteeds zonder puntjes)

KIJK AL UW VENNOOTSCHAPSDOCUMENTEN NA EN PAS DUS DE BENAMINGEN & AFKORTINGEN AAN OP VERKOOPSFACTUREN, OFFERTES, VERSLAGGEVING, BRIEVEN, AANKONDINGEN, WEBSITE, ALGEMENE VOORWAARDEN, ect…

Andere, niet limitatieve, voorbeelden van sinds 1 januari 2020 toepasselijke dwingende regels zijn:

 • Wijze van stemmen in AV., meerbepaald neutraliseren van in invloed van onthoudingen;
 • Netto-actief- en liquiditeitstest bij uitkeringen:
  de beslissing tot uitkering van winst (dividenden en tantiemes, …) dienen hier steeds aan onderworpen te worden, bij gebreke waaraan de aandeelhouders de uitkering dienen terug te storten en de bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 • Nieuwe Alarmbelprocedure moet worden negeleefd bij negatief resultaat netto-actief of liquiditeitstest;
 • Beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van derden en ten aanzien van de vennootschap:
  de grootte van de beperkingen, gaande van € 125.000, tot € 12.000.000,00, is afhankelijk van de grootte van de rechtspersoon (omzet en balanstotaal);
 • Wijzingen procedure vereffening en ontbinding in één akte voor VOF (oud) en Comm.V (oud).
 • wijziging inhoud begrip dagelijks bestuur

Lex vigilantibus, non dormientibus subvenit

“Het recht is voor zij die wakker zijn (niet voor zij die slapen of onachtzaam zijn)”
Bestaande vennotschappen die hun statuten tegen 1 januari 2020 nog niet hebben aangepast aan de nieuwe regelgeving, doen er dus goed aan om voorzichtig te zijn. Zo kunnen bepaalde beslissingen van de vennootschapsorganen die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de nieuwe regelgeving nietig worden verklaard. In ieder geval dient er bij een volgende statutenwijziging ten volle rekening te worden houden met de verplichtingen en opportuniteiten die de nieuwe regelgeving Vennootschappen & Verenigingen met zich meebrengt.
Het advocatenkantoor van Meester Nicolas BOSSCHEM staat evident klaar om U hierin te begeleiden en adviseren.